huyit

DPT CS 01

  • CPU: 1 core
  • Memory: 1 GB RAM
  • Disk SSD: 25 GB SSD
  • Băng Thông: 200Mbps
  • IP: 1 IP public
  • Hệ điều hành: